Gönderiliyor...
KVKK
KVKK


 

M.T.M. ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZM. İTHALAT İHRACAT TURİZM SEYAHAT İNŞAAT TİC. AŞ (“OLİMPOS HASTANESİ”)
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTANE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


 

M.T.M. Özel Sağlık Ve Eğitim Hizm. İthalat İhracat Turizm Seyahat İnşaat Tic. AŞ (“Olimpos Hastanesi”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) kapsamında işbu aydınlatma bildirimiyle kişisel verilerinizin Olimpos Hastanesi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kullanımı ve bunlar üzerindeki haklarınızı bildiririz:

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Şartları


 

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’a sayılan:

kanunlarda açıkça öngörülme”, “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olma”, Olimpos Hastanesi’nin “hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olma”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olma”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olma”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, tarafların meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartlarıyla ve

Sağlık verileriniz ise “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum sıfatıyla” aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:


 

 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

 • Çalışanlar ve stajyerler için iş akdi ve ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Çalışanlar ve stajyerler için yan haklar ve menfaatler sürecinin yürütülmesi,

 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Olimpos Hastanesi faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayalı olarak özel sağlık hizmetlerinin sunulmasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nca finansmanı sağlanacak durumlar da gözetilerek finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • Arıza giderim ve türevi süreçler dâhil olmak üzere fiziksel mekân güvenliğinin temini,

 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Adli vakaların araştırılması gibi Olimpos Hastanesi’nin doğrudan taraf olmadığı uyuşmazlık ve olaylar dâhil olmak üzere hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi,

 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sağlık hizmetlerinin üretimi ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sağlık sorunları ve çözüm yöntemleriyle ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Olimpos Hastanesi envanterlerinde kayıtlı taşınır mal ve kaynaklar ile Olimpos Hastanesi’ni her ne sıfatla olursa olsun fiilen ziyarette bulunan bireylerin taşınır mallarının güvenliğinin temini,

 • Kamu hizmeti olarak sağlık hizmeti sunmak konusunda özel sağlık kurum ve kuruluşlarını ruhsatlandırmakla görevli ve yetkili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri başta olmak üzere yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.


 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kişilere 6698 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesine uygun olarak aktarılmaktadır:

 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ikincil mevzuatı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan özel sağlık kurumu olarak mevzuata uygunluğun sağlanması ve gerekirse bu uygunluğun ispatı amacıyla yetkili kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerine,

 • 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında acil durumlarda kan, kan bileşeni ya da ürünü temini amacıyla bölge kan merkezi ve kan bağışı merkezi olan Türkiye Kızılay Derneği’ne,

 • Detaylı kan tahlilleri için destek alınan özel hukuk tüzel kişisi olarak anlaşmalı laboratuvara,

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Sivil Havacılık Tıp Merkezi sıfatıyla yürütülen faaliyetler bakımından uluslararası ve ulusal mevzuat doğrultusunda gereklerin yerine getirilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne,

 • 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayalı olarak özel sağlık hizmetlerinin sunulmasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nca finansmanı sağlanacak durumlar da gözetilerek finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili birimlerine,

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, bu Bakanlığa Bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili birimlerine,

 • Ödemelerin alınması ya da ödeme yapılması süreçlerinde özel hukuk tüzel kişisi olarak bankalara,

 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve ikincil mevzuatı gereğince ve adli durumlarda hukuk işlerinin takibi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlere,

 • Resmi yazışmalar yoluyla gelen mahkeme taleplerinin karşılanmasında mahkemelere,

 • Sağlık hizmetlerinin üretim ve operasyon süreçlerinde destek alınan özel hukuk tüzel kişisi olarak yazılım şirketine,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmet bedelinin tahsili amacıyla özel hukuk tüzel kişisi olarak sigorta şirketlerine,

 • Bilgi, belge ve evrak gönderimi ya da teslim alınması süreçlerinde özel hukuk tüzel kişisi olarak kargo şirketlerine,

 • Sağlık hizmetlerinin güvenli şekilde sunulması amacıyla hasta yakınlarına ve gerçek kişi olarak eczanelere,

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğun sağlanması amacıyla İşyeri Hekimine ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına.

 

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Topladığımız kişisel verileriniz sözlü ve yazılı veya fiziki ve dijital ortamlarda tarafımıza bizzat ilettiğiniz ya da yakınlarınız tarafından iletilen bilgiler başta olmak üzere, hekimlerimiz ve diğer sağlık personeli tarafından muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde üretilen bilgi, belge ve kayıtlardan, tarafımıza erişim yetkisi tanınan ilgili Bakanlıkların elektronik sistemlerinden ve sizinle iletişimi sürdürdüğümüz, sağlık hizmetlerimizden istifade ettiğiniz süre boyunca Olimpos Hastanesi veri kayıt sistemlerinde yer alan bilgilerden oluşur.

 1. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamında Haklarınız

6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ve ikincil mevzuat doğrultusunda ilgili kişi olarak taleplerinizi,

 • Öğretmenevleri Mah. Çamlık Cad. No 48 Konyaaltı Antalyaadresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

 • m.tm@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

 • Kimliğinizin tespiti ve yetkisiz kişilere bilgi verilmemesi amacıyla yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) Olimpos Hastanesi’ne daha önce bildirdiğiniz ve Olimpos Hastanesi veri kayıt sisteminde bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@olimposhastanesi.com.tr adresine elektronik posta göndererek, iletebilirsiniz.